ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು

ನಿರ್ಮಿತಿ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕಷ್ಠತೆಗಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ವಸತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2016-17ನೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಕೊಡುಗೆ